Java设计模式---Strategy策略模式

Tony 2018-12-03 01:45268 阅读

参考于 :

 大话设计模式

 马士兵设计模式视频

 

 

 

1.场景介绍

 购物网站上有一个产品,有三个字段,档次,价格,重量。

 有些同学喜欢轻的,有些手头紧,想要便宜的,有些喜欢档次高的。

 那么我们为了提高网站用户体验,必须给六个按钮,按照价格升序降序,按照档次升序降序,按照重量升序降序。

 (这里只是打个比方,好像一般遇到这种情况是用Lucenc)

2.不用策略模式

package com.dingyu; import java.util.Arrays; /** * 产品类,这里为了代码代码尽可能的少,set get方法没加 * Comparable接口中有一个compareTo方法,这个方法进行两个对象比较 * Arrays.sort内部方法用到了这个compareTo方法 * 这样以后只要我的类实现了Comparable接口,排序的代码可以通用(Arrays.sort())去排序,可以自定义比较规则, * * @author dingyu * */
public class Product implements Comparable<Product> { private double quality; private double price; private int weight; public Product(double quality, double price, int weight) { this.quality = quality; this.price = price; this.weight = weight; } @Override public int compareTo(Product product) { if (this.price > product.price) return 1; else if (this.price == product.price) return 0; else
      return -1; } @Override public String toString() { return "价格 " + price + " 重量:" + weight + " 档次:" + quality; } public static void main(String[] args) { Product[] people = { new Product(2, 500, 50), new Product(3, 1000, 60), new Product(1, 200, 70) }; Arrays.sort(people); for (int i = 0; i < people.length; i++) { System.out.println(people[i]); } } }

 JDK 源码:

  缺点:把compareTo逻辑写死了,如果要改,需要修改compareTo里的逻辑。违反开闭原则。

3.使用策略模式

 使用一个接口,每个策略都实现这个接口

package com.dingyu; public interface Comparator<T> { public int compare(T t1,T t2); }
package com.dingyu; public class CompareHeight implements Comparator<Product> { @Override public int compare(Product t1, Product t2) { if (t1.getPrice() > t2.getPrice()) return 1; else if (t1.getPrice() == t2.getPrice()) return 0; else
      return -1; } }
package com.dingyu; public class CompareQunatity implements Comparator<Product>{ @Override public int compare(Product t1, Product t2) { if (t1.getQuality() > t2.getQuality()) return 1; else if (t1.getQuality() == t2.getQuality()) return 0; else
      return -1; } }
package com.dingyu; public class CompareWeight implements Comparator<Product> { @Override public int compare(Product t1, Product t2) { if (t1.getWeight() > t2.getWeight()) return 1; else if (t1.getWeight() == t2.getWeight()) return 0; else
      return -1; } }
package com.dingyu; import java.util.Arrays; /** * 产品类,这里为了代码代码尽可能的少,set get方法没加 Comparable接口中有一个compareTo方法,这个方法进行两个对象比较 * Arrays.sort内部方法用到了这个compareTo方法 * 这样以后只要我的类实现了Comparable接口,排序的代码可以通用(Arrays.sort())去排序,可以自定义比较规则, * * @author dingyu * */
public class Product implements Comparable<Product> { private double quality; private double price; private int weight; private static Comparator<Product> comparator; public Product(double quality, double price, int weight) { this.quality = quality; this.price = price; this.weight = weight; } public double getQuality() { return quality; } public void setQuality(double quality) { this.quality = quality; } public double getPrice() { return price; } public void setPrice(double price) { this.price = price; } public int getWeight() { return weight; } public void setWeight(int weight) { this.weight = weight; } public static Comparator<Product> getComparator() { return comparator; } public static void setComparator(Comparator<Product> comparator) { Product.comparator = comparator; } @Override public int compareTo(Product product) { return comparator.compare(this, product); } @Override public String toString() { return "价格 " + price + " 重量:" + weight + " 档次:" + quality; } public static void main(String[] args) { Product[] products = { new Product(2, 500, 50), new Product(3, 1000, 60), new Product(1, 200, 70) }; Product.setComparator(new CompareHeight()); Arrays.sort(products); for (int i = 0; i < people.length; i++) { System.out.println(people[i]); } } }

 

 

  

回复数量: 0
暂无评论~~
  请勿发布不友善或者负能量的内容。与人为善,比聪明更重要!